Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1:    Toepasselijkheid

1.1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd - (voor zover niet anders is overeengekomen), waarbij De Bolder partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin van het woord.

1.2.    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bin­dend indien en voor zover De Bolder zich daarmee schriftelijk akkoord heeft ver­klaard. Afwij­kin­gen gelden uitsluitend voor de aanbieding, leve­ring of overeen­komst waarvoor zij gemaakt zijn.

1.3.    Algemene voorwaarden van de opdrachtgever bin­den De Bol­der eerst dan nadat De Bolder deze ­schriftelijk heeft aan­vaard.

 

Artikel 2:    Aanbiedingen

2.1.    Alle van De Bolder uitgaande offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De Bolder is eerst gebonden nadat een van de wederpartij afkomstige aanbieding of order door De Bolder schriftelijk is geaccepteerd dan wel aan deze aanbieding of order door De Bolder uitvoering is gegeven.

2.2.    De inhoud van catalogi, folders, drukwerken enz., prijslijsten en bijla­gen bij offer­tes bindt De Bolder niet tenzij in de order­bevesti­ging daar­naar uitdrukke­lijk wordt verwezen.

 

Artikel 3:    Overeenkomst

3.1.    Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met De Bolder eerst dan tot stand nadat deze de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd.

3.2.    Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging blijkt de totstandko­ming van de overeenkomst uit het uitvoe­ring geven door De Bol­der aan de op­dracht.

3.3.    Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden De Bolder slechts indien deze door De Bolder schriftelijk zijn bevestigd.

3.4.    Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte c.q. order­bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de over­eenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 8 dagen na de factuur­datum.

3.5.    Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevesti­ging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbeves­tiging als het enige par­tijen bindende document.

Artikel 4:    Prijzen

4.1.    Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van De Bolder voor het leveren en vervaardigen van producten en voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden:

          -    gebaseerd op levering af De Bolder;

          -    exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

          -    exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

          -    vermeld in euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.2.    Tenzij anders is overeengekomen, wordt de prijs van door De Bolder te verrichten diensten en te leveren producten tel­kens per opdracht vastgesteld.

4.3.1.  Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de opdracht­be­vesti­ging en de aflevering een tijdvak van drie maanden over­schrijdt is De Bolder, ingeval van ver­hoging van één of meer der kost­prijs­factoren, gerech­tigd om de orderprijs dien­overeenkom­stig te verho­gen, één en ander met inacht­neming van bestaande wet­te­lijke voor­schriften, met dien verstande dat reeds bekende toe­komstige prijsver­hogingen bij de orderbevestiging moe­ten worden vermeld.

4.3.2.  In afwijking van het gestelde in 4.3.1. geldt dat De Bolder haar prijzen niet tussentijds zal verhogen indien met de wederpartij voor de opdracht een vaste levertijd en een vaste prijs schriftelijk en uitdrukkelijk is overeen­geko­men.

 

Artikel 5:    Levertijd

5.1.    Opgave van een levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2.    Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De weder­partij zal in andere gevallen eerst dan aan­spraak kunnen maken op schade­ver­goeding wegens overschrijding van de levertijd, indien de weder­partij De Bolder­ ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de weder­par­tij De Bolder­ alsnog een redelijke termijn heeft ge­gund alsnog aan haar ver­plich­ting te voldoen.

5.3.    Het is De Bolder toegestaan in gedeelten te leve­ren en deze afzonderlijk te factureren.

Artikel 6:    Transport

6.1.    Leveringen kunnen geschieden af bedrijf, franco en niet-franco, al naar gelang in de overeenkomst is bepaald. Bij franco en niet-franco levering, draagt De Bolder het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van aflevering op het overeengekomen adres van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij levering af bedrijf draagt de wederpartij de aan het transport verbonden kosten en risico’s.

6.2 .    Specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij.

6.3.    De wederpartij heeft niet het recht om de in ontvangst name van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij De Bolder hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de wederpartij de zaken retour zendt, zonder dat De Bolder zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en De Bolder deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt door De Bolder voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.

6.4.    Indien de wederpartij weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat De Bolder deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op. De Bolder heeft in dat geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

6.5.    Voor transporten buiten Nederland gelden de overeengekomen Incoterms van de Internationale Kamer voor Koophandel.

 

Artikel 7:    Reclame of klachten

7.1.    De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijker­wijze had moeten ontdek­ken, bij De Bolder ter zake schrif­telijk en met om­schrij­ving van de klacht en opgave van het ordernum­mer of factuur­nummer, heeft gepro­testeerd.

7.2.    Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na ont­vangst van de zaken en/of het opleveren van het werk en/of het beëindigen van de dien­sten, een zaterdag, een zondag en alge­meen erkende feestdagen daar niet onder begre­pen.

7.3.    Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermel­de specifi­catie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de weder­partij op het ont­vangstbewijs zijn aange­tekend. Voor afwijkin­gen, welke alge­meen gebruikelijk zijn in de bran­che, waaronder het betref­fende artikel valt, of voor geringe tech­nische of niet te vermij­den afwijkin­gen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht, aan­tallen enz. is De Bolder­­ niet aansprakelijk.

In geval de wederpartij meent, dat het door De Bolder gele­verde niet overeen­stemt met wat De Bolder volgens de op­drachtbevesti­ging heeft verkocht dient hij De Bolder on­mid­dellijk op de hoogte te stellen en de gele­genheid te geven de gele­verde goede­ren te be­zichtigen. Door de we­der­partij reeds verwerkte of door­ver­kochte zaken wor­den ge­acht door hem te zijn goedge­keurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd heeft de wederpartij het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren, mits hij De Bolder van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.

7.4.    De wederpartij dient klachten over facturen binnen acht dagen na ont­vangst schrifte­lijk bij De Bolder in te dienen onder vermel­ding van het factuurnummer en met om­schrijving van de klacht.

7.5.    Indien de reclame gegrond is, zal De Bolder te harer keuze hetzij een billijke schade­vergoeding betalen tot ten hoogste de fac­tuurwaar­de der gele­verde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervan­gen, tegen terugleve­ring door wederpartij van de oor­spronkelijk gele­verde zaken dan­ wel overgaan tot gratis herstel.

Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte scha­de is De Bolder niet ver­plicht.

Ten aanzien van reclames wordt iede­re ge­deeltelijke leve­ring als een af­zon­derlijke ver­koop beschouwd.

Artikel 8:    Aansprakelijkheid

8.1.    De Bolder kan door de wederpartij op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door De Bolder geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leiding gevende ondergeschikten.

8.2.    Behoudens aantoonbare grove schuld van De Bolder is aan­sprake­lijkheid voor bedrijfsschade uitgesloten.

8.3.    De Bolder kan op geen enkele wijze door de wederpartij aan­spra­ke­lijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook gele­den, voort­vloeiende uit, of in verband staande met door De Bolder gelever­de of ter beschik­king ge­stelde, doch door derden gefabri­ceerde, sa­mengestelde of gele­verde zaken of diensten, zij het dat De Bolder de weder­partij zo mogelijk de nodige inlich­ting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

8.4.    De wederpartij vrijwaart De Bolder voor aanspraken van der­den te­genover wie De Bolder zich niet op de onderhavi­ge voorwaarden kan beroepen.

8.5.    De Bolder aanvaardt nooit enige aansprakelijkheid voor scha­de ont­staan als gevolg van gebreken in tekeningen, ontwer­pen, materialen of onder­delen, die door de wederpartij ter beschik­king zijn gesteld.

8.6.    De aansprakelijkheid van De Bolder zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.

Artikel 9:    Aansprakelijkheid wasserij

9.1.    Inzake de reiniging van textiel kan De Bolder niet worden toegerekend:

  1. Beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van:

          -bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;

          -eigen gebrek van de beschadigde zaak, waaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsels, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneer- middelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak.

  1. Beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan De Bolder niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, hetgeen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of on- leesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaal- aanduiding op een niet zichtbare plaats.
  2. Schade die het gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden.
  3. Onvolledige reiniging en/of on- volledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van de bij De Bolder gebruikelijk beschikbare reinigingsmethoden en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is. Verontreinigingen welke niet door de bij De Bolder gebruikte standaardprogramma’s verwijderd kunnen worden, kunnen uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij met een aangepast programma gereinigd worden. Het reinigen van wol is niet mogelijk.

9.2.    De Bolder is inzake de reiniging van textiel gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de wederpartij eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als ‘waarde’ wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van zoveel als redelijk is bij wijze van afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij kostbaarheden die niet als zodanig zijn aangeboden en door De Bolder niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

Artikel 10:    Garantie

10.1    Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, verstrekt De Bolder aan de wederpartij op verkochte zaken geen ga­rantie.

Een overeen­ge­komen garantie heeft alleen betrekking op mate­riaal- en/of con­structie­fouten en is beperkt tot kosteloos her­stel of tot vervanging van de zaak of een on­derdeel ervan, dit ter beoor­deling van De Bolder. Vervangen onder­de­len worden eigen­dom van De Bolder.

10.2.   De Bolder verleent slechts garantie op door haar uitge­voerde her­stelwerk­zaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gere­kend vanaf de hersteldatum indien deze garantie uitdrukkelijk is overeen­geko­men.

          Normale slijtage is te allen tijde van garantie uitge­sloten.

De garantie is be­perkt tot kosteloos her­stel, waaronder begre­pen materiaal en arbeids­loon.

10.3.   De aanvang van het herstel vindt plaats binnen twee maanden nadat De Bolder de reclame gegrond heeft verklaard. In­dien het voor het herstel nood­zakelijk is de te herstellen zaak naar de werk­plaats van De Bolder over te brengen, geschiedt het trans­port slechts voor rekening en risico van De Bolder en op een door De Bolder te bepa­len wijze indien ook bij het uitvoeren van de op­dracht de transportkosten voor rekening van De Bolder zijn gekomen. In alle andere gevallen ko­men de transport­kos­ten naar de werkplaats van De Bolder voor rekening van de we­derpartij.

10.4.   Het recht op garantie vervalt:

  1. indien de wederpartij niet tijdig en correct heeft gereclameerd;
  2. indien de wederpartij niet de factuur op zijn naam kan tonen die op de zaak betrekking heeft;
  3. de wederpartij de zaak oneigenlijk heeft gebruikt dan wel onoor­deel­kun­dig heeft opgesla­gen;
  4. de wederpartij zelf of door derden de zaak heeft gewijzigd/laten wijzi­gen of heeft her­steld/laten herstellen.

Artikel 11:  Overmacht

11.1.   In geval van overmacht heeft De Bolder het recht te harer keuze en zon­der rechterlij­ke tussenkomst de uitvoering van de over­een­komst op te schor­ten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schrifte­lijke verklaring te ontbinden, zonder dat De Bolder daardoor tot enige schade­vergoe­ding gehou­den zal zijn. De Bolder is alleen dan tot schade­ver­goeding gehouden indien De Bolder­ in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voor­deel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schade­ver­goeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door De Bolder geno­ten voordeel.

11.2.   Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waar­door de weder­partij de nakoming van de overeenkomst rede­lijkerwijs niet meer van De Bolder­ kan ver­langen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van De Bolder­­, wan­pres­tatie van leveran­ciers van De Bol­der, transport­stoornis­sen, stakin­gen in en buiten de onderne­ming van De Bolder, over­heids­maat­rege­len, waar­onder in ieder geval begre­pen in- en uitvoerverboden.

11.3.   De Bolder is gerechtigd betaling te vorderen van de presta­ties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voor­dat van de over­machtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

11.4.   Indien de wederpartij De Bolder daartoe schriftelijk aan­maant is De Bolder­­ ge­houden zich binnen dertig dagen ten aanzien van haar keuze als ge­noemd in 9.1. uit te spreken.

Artikel 12:  Eigendomsvoorbehoud

12.1.   De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eige­naar van de door De Bolder geleverde of nog te leve­ren zaken.

De Bolder blijft eigenaar van alle door haar geleverde of nog te leve­ren zaken, zolang de wederpar­tij de vorde­ringen van De Bolder be­treffende de tegen­prestatie van al deze zaken niet heeft verricht.

Indien De Bolder in het kader van koopovereenkom­sten ten behoeve van de             wederpartij door de wederpartij te ver­goeden werk­zaamhe­den verricht, geldt de voorbehou­den eigen­dom voor­noemd tot­dat de weder­partij ook deze vorde­ringen van De Bolder geheel heeft voldaan.

Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vor­de­ringen, die De Bolder tegen de wederpartij mocht verkrijgen we­gens tekort­schieten van de we­der­partij in één of meer van zijn ver­plichtin­gen jegens De Bol­der.

12.2.   Het is de wederpartij niet toegestaan om zolang hij de in 12.1. om­schreven tegen­pres­tatie niet heeft verricht, op de door De Bolder geleverde zaken een pand­recht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

Indien de wederpartij desondanks de zaken doorlevert is de we­der­partij ver­plicht de vorde­ring, die hij ter zake heeft verkre­gen, aan De Bolder over te dragen.

12.3.   Op de afgeleverde zaken, die door betaling in eigendom van de we­derpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de weder­partij bevin­den, be­houdt De Bolder­ zich hierbij reeds nu voor als­dan pandrech­ten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zeker­heid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opge­noemde, die De Bolder dan uit welken hoof­de dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

12.4.   In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrek­king tot verkochte zaken niet nakomt is de wederpartij ver­plicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestel­ling nodig is, aan De Bolder terug te geven, in welk geval de wederpartij zal worden gecredi­teerd voor de markt­waarde van de zaken op de dag van terugname. De Bolder is gemach­tigd de gebouwen en ter­reinen waar de zaken zich bevin­den te betreden, tenein­de haar eigen­dommen te doen weg­halen.

Voor het geval de zaken zich be­vinden in ruimten of op ter­reinen van anderen dan de wederpartij, dient te weder­par­tij er voor zorg te dragen en maakt de we­derpartij zich des­wege sterk dat De Bolder te allen tijde die ruimten of terreinen onge­hin­derd kan betre­den.

12.5.   Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgele­verde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Werkzaamhe­den tijdens (voorlopi­ge) surséance van betaling of faillissement van de weder­partij worden uitdruk­kelijk niet be­schouwd als zijnde werk­zaamheden in het kader van de nor­male uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surséan­ce van betaling of faillis­sement van de wederpartij is De Bolder ge­rechtigd de afgeleverde zaken, zonder dat enige ingebrekestelling is ver­eist, terug te nemen.

Artikel 13:  Betaling

13.1.   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te ge­schie­den binnen dertig dagen na factuurdatum op de factuur of anders­zins door De Bolder aangege­ven wijze.

13.2.   De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de or­derbevestiging ver­melde betalingscondities.

13.3.   Indien De Bolder voor of tijdens het uitvoeren van een over­een­komst duide­lijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvol­doende of verminderde kre­diet­waar­digheid van de wederpar­tij, dan heeft De Bolder het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlan­gen van De Bolder­ tot haar genoe­gen zekerheid is ge­steld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aan­wijzing als hierboven be­doeld is begre­pen een over­schrijding van de betalings­termijn door de wederpartij ter zake van de over­eenkomst of ter zake van andere overeen­kom­sten met De Bolder.

13.4.   Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is De Bolder gerech­tigd de uitvoe­ring van de overeen­komst op te schorten, ook indien een vaste lever­tijd is overeengekomen.

Indien de wederpar­tij weigert de ver­langde zekerheid te stellen is De Bolder­ ge­rech­tigd de overeen­komst als ontbonden te be­schouwen, onver­min­derd haar recht op schade­ver­goeding.

13.5.   De wederpartij doet afstand van zijn recht om zich tegenover De Bolder op schuldver­ge­lijking te beroepen.

13.6.   Indien de wederpartij jegens De Bolder met enige beta­lings­ver­plich­ting in gebreke is heeft De Bolder het recht de uitvoe­ring van de overeen­komst en tevens van andere lopende overeen­komsten op te schor­ten tot betaling is ge­schied, terwijl De Bolder­ over de verdere leve­ringen contante beta­ling kan eisen.

13.7.   De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij over­schrijding van de betalingstermijn alsmede indien de wederpartij surséance van beta­ling aan­vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wan­neer beslag op zijn goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.

13.8.   Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevon­den is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschul­digd van 1,5% per maand, dan wel, indien dit meer is, de wettelijke rente. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

13.9.   Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoe­ning in de eerste plaats van alle verschul­digde rente en kosten, en in de twee­de plaats van opeisbare facturen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrek­king heeft op een latere factuur.

Artikel 14:   Incassokosten

14.1.   De Bolder is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vor­deren, die de wederpartij door niet of niet-tijdige betaling veroor­zaakt.

14.2.   Wanneer wederpartij in verzuim is geraakt zal een derde partij ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij. De incassokosten bedragen 15% van de factuur.

Artikel 15:   Ontbinding

15.1.   Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelij­ke verkla­ring van de daar­toe gerechtigde.

De wederpartij zal eerst dan de overeen­komst door middel van een schrif­telijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij De Bolder­ schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan De Bol­der een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar ver­plichtin­gen te vol­doen.

15.2.   De wederpartij kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de we­derpar­tij zelf in verzuim is.

Artikel 16:   Diverse bepalingen

16.1.   Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van tot­stand­koming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aan­mer­kelijk wijzigen, dat daar­door de naleving van één of meer van deze voorwaarden in rede­lijkheid van één der partijen niet kan wor­den ver­langd, dan zal overleg plaatsvinden over tus­sentijdse wijzi­ging van de overeen­komst.

16.2.   Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepa­ling als niet geschre­ven worden be­schouwd en zullen partijen deze ver­van­gen door één of meer bepalingen, welke zo nauw mogelijk aan­sluiten bij de strijdige bepa­ling(en) zonder op hun beurt in strijd te ko­men met de openba­re orde of de wet en zul­len overi­gens deze algemene voor­waarden vol­le­dig van kracht blij­ven.

Artikel 17:   Toepasselijk recht

17.1.   Op alle overeenkomsten, die de wederpartij met De Bolder aangaat is het Neder­lands recht van toepassing.

17.2.   Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen op grond van deze voorwaarden is uitsluitend de Rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar, zulks onverminderd de wette­lijke bepa­lingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onvermin­derd de bevoegdheid van De Bolder­ om des­ge­wenst het ge­schil ter kennis­name te brengen van de rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 18:   Rechten van intellectuele of industriële eigendom

18.1.   Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op krachtens de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij De Bolder of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

18.2.   Opdrachtgever staat ervoor dat er geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan De Bolder van apparatuur, programmatuur of andere zaken met het doel van gebruik of bevindingen die een opdrachtgever De Bolder zal vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

18.3.   In geval van schending van één of meer in dit artikel genoemde verplichtingen door opdrachtgever verbeurt opdrachtgever aan De Bolder een direct opeisbare boeten ten bedrage van € 1.250,-- alsmede een bijdrage van € 125,00,-- voor elke dag dat de schending voortduurt met een maximum van € 12.500,-- doch onverlet alle rechten van De Bolder waaronder rechten betreffende schadevergoeding.

Adres

Reijer Keijserstraat 8
1791 AX Den Burg - Texel

De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder begeleidt Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan. Ons doel: geen Texelaar valt buiten de boot!

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper